Thành viên Đội tuyển Xe tăng Việt Nam sơ cứu cho chiến sĩ Lào trên thao trường Army Games 2021

Thành viên Đội tuyển Xe tăng Việt Nam sơ cứu cho chiến sĩ Lào trên thao trường Army Games 2021

Ngày 19/8, trong khi kiểm tra, bảo dưỡng xe tăng, Thượng úy Ndo Kham, Trưởng xe Đội tuyển Xe tăng Là